Voor verwijzers

Voor verwijzers


Wilt u een jeugdige aanmelden, dan kan dat via een huisartsverwijzing of via het CJG/wijkteam, voor mekaar team van uw gemeente.

Riemove heeft contracten met de gemeentes Lochem, Zutphen, en daarnaast met de 8 Achterhoekse gemeentes Doetinchem, Bronckhorst, Berkelland, Oost-Gelre, Winterswijk, Montferland, Oude Ijsselstreek en Aalten.

Voor de 8 Achterhoeksegemeentes ben ik aangesloten bij het samenwerkingsverband I-Nova zorg

I-Nova Zorg: een krachtig samenwerkingsverband
I-Nova Zorg is een nieuwe coöperatie bestaande uit 5 leden en 12 samenwerkende zorgorganisaties uit de Achterhoek die op een integrale manier samenwerken. Samen bundelen zij hun expertise op het gebied van begeleiding, behandeling, ambulante spoedhulp en wonen. Vanaf 1 juli is deze coöperatie een gegunde aanbieder in de Achterhoek actief voor ambulante spoedhulp, jeugdhulp, WMO en wonen.

De unieke mix van verschillende organisaties zorgt ervoor dat er een snelle overgang mogelijk is op verschillende disciplines. Denk hierbij aan de inzet van begeleiding na een spoedhulptraject of het afschalen van behandeling naar begeleiding. Er is sneller toegang tot elkaars kennis en er kan sneller geschakeld worden als het gaat om passende hulp en betere dienstverlening voor de cliënt.

Wat biedt I-Nova zorg ?
I-Nova Zorg is er voor complexe opvoed vraagstukken, ambulante begeleiding en behandeling, arbeidsmatige dagbesteding, basis- en specialistische GGZ en beschermd wonen. Dit doen we samen met onderwijs, sociale dienst, het UWV, jeugdbescherming en huisvesting coöperaties. Verwijzers kunnen met cliënten en hun omgeving terecht bij één loket voor jeugdhulp, WMO en Wonen. Daarnaast biedt I-Nova Zorg ook een breed aanbod als het gaat om de jeugdigen en hun ouders of het hele gezin. Denk hierbij aan ambulante gezinsbegeleiding, gezins-PMT, gezinsdramatherapie, diagnostiek, ouder-kindspelbehandeling, hulp bij complexe gezinsproblematiek en hulp aan ouders, kinderen en professionals die te maken hebben met scheiding of familieconflicten.

Wanneer blijkt dat bij aanvang of gaandeweg aanvullende expertise gewenst is, wordt er gekeken naar andere samenwerkingspartners zodat er alsnog aan de zorgvraag kan worden voldaan. Voor verslavingsproblematiek werkt I-Nova Zorg al samen met organisaties die hierin zijn gespecialiseerd.

Samenwerking:
Om te weten wat er echt toe doet, wordt er naar de cliënt geluisterd en passende ondersteuning geboden. De vraag van de cliënt bepaalt de richting. Hun situatie, kracht en talent staan bij ons centraal. Samen met de cliënt en nauwe betrokkenen helpen wij hun veerkracht versterken, hen om te gaan met hun dagelijkse belemmeringen, eigen regie te nemen en hun aanpassingsvermogen te vergroten om de uitdagingen van het dagelijks leven aan te gaan, zo zelfstandig mogelijk.

Wij zijn specifiek gericht op het bieden van een sluitende keten, waarin samenwerken, afstemmen, op- en afschalen en verbinden centraal staat.Denk hierbij aan bijvoorbeeld de overdracht van 18- naar 18+ tijdig in gang zetten, met een toekomstplan en zo nodig een warme overdracht. Samen met de partners uit de sociale basisvoorzieningen wordt er gekeken naar oplossingen die passen bij de belevingswereld van de cliënten. Daarbij wordt er op casus- en pilotniveau efficiënt gewerkt en expertise gedeeld om zo een hoge cliënttevredenheid te bereiken.

Vanaf 1 juli 2022 staat I-Nova Zorg klaar om zorg te leveren. Kijk binnenkort op www.i-novazorg.nl voor meer informatie.

Registraties:
Ik ben als Master psychomotorisch therapeut geregistreerd bij:
De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) onder nummer 104234,
Ik sta hier ook ingeschreven als supervisor.

Als supervisor ben ik aangesloten en geregistreerd bij de LVSC onder nummer Rieo15-S

Riemove staat geregistreerd in het keurmerk register van KIWA onder nummer 12170

Klachtencommissie:
“Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. Mijn praktijk is bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.
Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.“

Als organisatie heb ik een eigen privacyverklaring en deze is op te vragen en in te zien.
Voor behandeling is het noodzakelijk de privacyverklaring te ondertekenen door beide gezagsdragers.

Wachttijd:
Op dit moment moet u rekening houden met een wachttijd van 1-2 maanden.

Links:

www.lvsc.eu

www.i-novazorg.nl

www.registervaktherapie.nl

www.nvpmt.nl

www.vaktherapie.nlMartin Rietman
Psychomotorisch Therapeut

06-22319240
info@riemove.nl
KVK: 08187471